Hållbarhet

Vi gillar miljön. Väljer du Slussgården som hyresvärd gör du därför ett bra miljöval. Vår ambition är att på ett metodiskt och strukturerat sätt utveckla vårt miljöarbete för att minska negativ miljöpåverkan. Vi drivs av en hög miljöambition, men arbetet syftar också till att vara en miljömedveten affärspartner och kunna erbjuda en hållbar serviceleverans till våra kunder. Det är också vår strävan att genom ett aktivt miljöarbete vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Läs vår hållbarhetsrapport för att lära dig mer om vad vi arbetade med under 2022: Slussgårdens Hållbarhetsrapport 2022

Vår vision är att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten och utgå från en helhetssyn på hur Slussgården påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För oss handlar hållbarhetsansvar inte om att göra gott för godhetens skull, utan om att vi ska agera ansvarsfullt i samhället – både miljömässigt och socialt. Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på affärsmässiga principer.

Våra övergripande hållbarhetsmål är:

  • Minskad energiförbrukning i byggnader.
  • Minskad resursförbrukning.
  • Öka kraven i upphandlingar samt uppföljning av efterlevnad av leverantörer gällande miljö och social hållbarhet.
  • Öka andelen ekologiska inköp.

Dessutom arbetar vi löpande med att:

  • bygga upp och upprätthålla en hög kompetens kring miljöfrågor bland våra medarbetare
  • integrera hållbarhetsfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster
  • övergå till användning av förnybara naturresurser

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt miljöarbete på ett metodiskt och strukturerat sätt för att kunna ta ett större samhällsansvar med förebyggande miljöinsatser.

Miljöbyggnad

Två av våra fastigheter – kv. Saturnus 18-20 och kv. Överkikaren 31 är certifierade enligt Miljöklassad byggnad brons. Utmärkelsen bygger på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material både i nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek för att skapa miljömässigt hållbara fastigheter.

Hållbarhetsprogram

Vi är måna om att våra hyresgästanpassningar ska präglas av ett hållbarhetsprogram för att säkerställa hållbara arbetsvillkor och materialval, genom hela processen för projektering, genomförande och slutligen i förvaltningen.

I våra fastigheter

Ett av våra långsiktiga mål är att varje år minska energiförbrukningen med 2 % i hela vårt fastighetsbestånd. Mellan 2014 och 2020 lyckades vi minska förbrukningen med hela 15 %. Några av åtgärderna som vi satsat på är närvarogivare för belysning och installation av markiser som underlättar för inomhusklimatet att reglera temperaturen. Vi köper också enbart miljömärkt el från förnyelsebara källor som sol-, vind och vågkraft. Vi väljer också alltid leverantörer som arbetar med sina miljöfrågor på samma sätt som vi gör.

Vår service

Vi har en stor miljövinst i att vi finns nära våra kunder. Tack vare närheten till våra hyresgäster kan vi leverera våra tjänster till fots och minimerar transporter som påverkar miljön negativt.

Förutom leveranser till fots erbjuder vi också våra kunder möjligheten att låna cyklar i vårt Servicecenter, kanske det mest effektiva och miljövänliga transportmedlet av alla. Slussgårdens företagsbil är dessutom en elbil som vi laddar i ett vanligt eluttag med miljömärkt el. Inget tankande och inget koldioxidutsläpp.

Givetvis är det bara ekologisk frukt i våra fruktkorgar och i kaffemaskinerna som vi tillhandahåller bryggs enbart Fair trade-märkt kaffe. Vår städtjänst använder miljövänliga produkter som är Svanen-märkta eller bra miljöval. För att nämna några saker, men vi tror det märks att vi värnar om miljön.

 

Servicecenter

Vänd dig till oss för felanmälan och beställning, frågor, råd och tips.


Servicecenter